ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Sakmont s.r.o.Snina ponúka komplexné služby orientované na oblasť dodávok kotolní, technológií vykurovania, výmenníkových staníc, vetrania a klimatizácie, chladiacich systémov, merania a regulácie, optimalizácie energetických systémov a sústav v obchodných, priemyselných a obytných budovách, ako aj v rodinných domoch, školských a zdravotníckych zariadeniach a to nasledovne:

ČINNOSŤ ODDELENÍ

Oddelenie rozpočtové

Zaoberá sa tvorbou rozpočtov a cenových ponúk pre jednotlivé profesie, komunikuje s investorom, dodávateľmi technologických zariadení a úzko spolupracuje s projekčným oddelením a obchodným úsekom.

Oddelenie prípravy a realizácie

Zabezpečuje nákup a objednávanie tovaru v súlade s harmonogramom prác tak, aby boli dodávky zabezpečené pred termínom ich montáže. Denne koordinuje postupy prác a plynulý chod v úzkej súčinnosti so stavbou. Realizácie a montáže technických zariadení sú vykonávané odborne spôsobilými pracovníkmi podľa vyhlášky č.74/96 Z.z.

Oddelenie inžinierskej činnosti

Riadi a koordinuje prípravu projektov v súlade s požiadavkami hlavného architekta a investora. Zodpovedá za správnosť a dodržanie implementácii požiadaviek investora a vystupuje ako jeho konzultačný partner pri návrhoch technických riešení s dôrazom na ich prepojiteľnosť a optimalizáciu centrálneho ovládania.

Projekčné oddelenie

Tvorba projektovej dokumentácie všetkých stupňov pre jednotlivé profesie zdravotechnika, vykurovanie, vetranie a klimatizácia, meranie a regulácia.

Obchodný úsek

Rozvíja aktivity smerujúce k získaniu nových potenciálnych projektov počnúc marketingovými aktivitami ako je prieskum trhu, reklama, propagácia, public relation, cieľové pôsobenie na zákazníkov, až po konečné uzatvorenie obchodu, resp. podpísanie zmluvy.

Ekonomický úsek

Zabezpečuje chod spoločnosti po ekonomickej stránke, t.j. oblasť fakturácie, miezd, účtovania, archivácie dokumentov.